Privacy Statement

PRIVACYBELEID VAN BLASCON B.V. & GbmH per 25 Mei 2018
Dit Privacy-beleid is van toepassing op alle (zakelijke) persoonsgegevens die BLASCON B.V. en BLASCON GmbH (hierna: “Blascon”) verwerkt van haar klanten. Blascon is actief in de industriele dienstverlening en de verkoop van daarmee samenhangende producten. Hiervoor verwerkt Blascon minimale (zakelijke) persoonsgegevens en gaat zij er vanuit dat aan haar verstrekte gegevens, (zakelijke) persoonsgegevens zijn zonder privacy gevoelige informatie. Alle door Blascon verwerkte (zakelijke) persoonsgegevens bestaan maximaal uit onder punt 2.1 genoemde gegevens.
Door verstrekking van je (zakelijke) persoonsgegevens aan Blascon, geef je Blascon uitdrukkelijk toestemming om je (zakelijke) persoonsgegevens in lijn met dit Privacy-beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacy-beleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is de directie van Blascon B.V. en Blascon GmbH, bereikbaar per email via privacy@blascon.com 

2. Welke persoonsgegevens verwerkt Blascon en met welk doel

2.1 In het kader van adequate zakelijke communicatie worden onderstaande (zakelijke) persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam
d) zakelijk telefoonnummer vaste en/of mobiele verbinding
e) zakelijk e-mailadres
f) m/v
g) spreektaal
h) functie

2.2 Blascon verwerkt de in sub 2.1 genoemde (zakelijke) persoonsgegevens voor de volgende doeleinde(n):

– zakelijke communicatie

Email marketing
Blascon kan je naam en/of zakelijke e-mailadres gebruiken om je op gezette tijden op je zakelijke adres haar e-mail nieuwsbrief met informatie over Blascon activiteiten, diensten en andere interessante informatie toe te sturen. Wil je deze niet ontvangen dan kun je je eenvoudig afmelden voor deze mailings via de afmeld-link onderaan de mailing of via privacy@blascon.com.

2.3 Blascon kan de (zakelijke) persoonsgegevens verder anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

3. Bewaartermijnen

3.1 Blascon verwerkt en bewaart je (zakelijke) persoonsgegevens gedurende de duur van de geldigheid van je zakelijke email-adres. Bij vaststelling van ongeldigheid van je zakelijk email-adres zal Blascon je (zakelijke) persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven. 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je (zakelijke) persoonsgegevens heeft Blascon passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2 Voor de verwerking van je (zakelijke) persoonsgegevens kan Blascon gebruik maken van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de (zakelijke) persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Blascon. Met bewerkers zal Blascon een bewerkersovereenkomst hebben waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de Verwerkingsverantwoordelijke van Blascon (privacy@blascon.com) kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de Verwerkingsverantwoordelijke (privacy@blascon.com) kan je een verzoek indienen om je (zakelijke) persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Blascon zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien Blascon je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je (zakelijke) persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke (privacy@blascon.com). Blascon zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende (zakelijke) persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Blascon je hiervan op de hoogte brengen.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de organisatie je (zakelijke) persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke (privacy@blascon.com). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze verantwoordelijke via (privacy@blascon.com).

6. Cookiebeleid

Via de website www.blascon.com worden geen persoonsgegevens getraceerd en kunnen derhalve ook niet worden opgeslagen. Zie hiervoor ook onze “Cookie Policy”.

7. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

21 April 2020 Blascon B.V., Oldenzaal, Nederland  &  Blascon GmbH, Nordhorn, Duitsland

Concrete buildup PREVENTION for truckmixer mixerdrums

Blascon Office

Blascon Netherlands

Schelmanstraat 21
NL – 7575 BC  Oldenzaal

Blascon Germany

Twentestrasse 2
D – 48527  Nordhorn